Technic Gravure Language
การผลิตฟิล์มสำหรับใช้ในการผลิตซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก

Blow Film

ฟิล์มที่ใช้ในการผลิตซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก เกิดจากการหลอมหลวมกันของเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ และถูกทำให้ละลายด้วยความร้อนจากนั้นจะถูกเป่าเป็นฟิล์มบางๆจนกลายเป็นฟิล์มในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีขึ้นตอนในการผลิตดังนี้

เริ่มต้นจาก

เครื่อง Extruder ทำหน้าที่ในการป้อนและหลอมรวมเม็ดพลาสติกต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งสูตรการผสมเกิดจากการนำคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกต่างๆมาหลอมรวมกันจนเกิดเป็นฟิล์มที่มีคุณสมบัติตามที่ตรงการ

แม่แบบ (DIE)

คือส่วนที่ทำให้พลาสติกที่ถูกหลอมมานั้น เกิดเป็นรูปทรงขึ้น ซึ่งแม่แบบนั้นมีหลายรูปแบบ การใช้งานจะขึ้นอยู่กับฟิล์มที่ต้องการผลิต

วงแหวนหล่อเย็น

ส่วนที่ทำหน้าที่หล่อเย็น เพื่อลดอุุณภูมิของฟิล์มเนื่องจาก ฟิล์มที่ถูกกระทำจากแม่แบบมานั้นจะยังมีความร้อนจากการหลอมละลายอยู่ การทำให้อุณภูมิของฟิล์มเย็นลงด้วยลมหรือน้ำหรือทั้งลมทั้งน้ำ จะช่วยทำให้ฟิล์มที่ผ่านกระบวนการเป่ามาเกิดการคงรูปมากขึ้น

แผ่นนำฟิล์มเข้าลูกรีด

ใช้ในการบีบฟิล์มที่ถูกเป่าโดยแม่แบบให้ค่อยๆรีดตัว จากฟิล์มที่ถูกเป่าจนพองเป็นทรงกระบอก ก็จะถูกรีดด้วยโลหะแผ่นหรือลูกกลิ้ง เพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการถัดไป

ลูกกลิ้งรีด

ทำหน้าที่รีดฟิล์มพลาสติกให้แบนกลายเป็นแผ่นฟิล์ม เพื่อเตรียมเข้าสู่การม้วนเก็บ แต่เครื่องจักรบางเครื่องจะมีขั้นตอน การตัดแบ่งฟิล์มก่อนเก็บเข้าม้วน